دپارتمان اعتبارات (مالی)

دپارتمان اعتبارات یک نهاد مستقل نظارت بر ریسک است. این دپارتمان مسئولیت مدیریت و نظارت بر ریسک پروفایل (ریسک پذیری) اعتباری طرف های قرارداد کسب و کار اوراق بهادار نهادی (تشکیلاتی) را بر عهده دارد. از جمله مسئولیت های خاص دپارتمان اعتبارات می توان به برآورد و درجه بندی ریسک اعتباری طرف های قرارداد، تعیین و مدیریت محدودیت های ریسک اعتباری طرف قرارداد، ارزیابی تراکنش های ریسک اعتباری و تایید، رد یا تغییر آنها به نحو مقتضی اشاره کرد.

ما در بطن دپارتمان اعتبارات دفتر اددرحیل در لندن، تیم مستقلی از کارشناسان را تشکیل داده ایم که فرایند درجه بندی و همه مقتضیات آن را به تناسب ساختارهای سرمایه گذاری تنظیم شده و استاندارد شده نظیر سرمایه گذاری مستقیم و بدون نیاز به تامین اعتبارات از مرجع ثالث، اداره کند.

از جمله این مسئولیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تحلیل داده های اعتباری و اظهارنامه های مالی به منظور تعیین میزان ریسک موجود در افزایش اعتبار شخصیت های حقیقی/حقوقی.
 • تدارک گزارش هایی شامل میزان ریسک موجود در افزایش اعتبار.
 • ارزیابی سوابق مشتری و توصیه طرح های اعتباری بر اساس درآمدها، داده های پس اندازی، سوابق پرداخت و فعالیت های خرید.
 • همکاری با شورای اعتبار و دیگر نمایندگان کسب و کار به منظور تبادل اطلاعات اعتباری.
 • ایجاد درخواست های اعتبار مشتمل بر تحلیل های اعتباری و چکیده ای از درخواست های اعتبار.
 • مرور پرونده های مشتریان حقیقی یا حقوقی به منظور شناسایی و انتخاب حساب های معوقه به منظور اقدام جهت وصول مطالبات.
 • مقایسه سوابق نقدینگی، سودآوری و اعتباری تشکیلات مشابه فعال در صنایع و موقعیت های جغرافیایی مشابه.
 • ارائه مشاوره به مشتریان به منظور حل و فصل شکایات و بررسی صحت تراکنش های مالی و اعتباری.
 • تحلیل داده های مالی نظیر رشد درآمد، کیفیت مدیریت، و سهم بازار به منظور سودآوری بالقوه اعتبار.
 • نظارت، دریافت و در به هر صورت حصول اطلاعات از تمامی منابع مرتبط.
 • تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج به منظور انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.
 • بکارگیری اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی به منظور تعیین اینکه رویدادها یا فرایندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.
 • تامین اطلاعات مورد نیاز ناظران، همکاران و عناصر زیرمجموعه به شکل تلفنی، مکاتبه ای، ایمیلی یا حضوری.
 • ورود، توصیف، ثبت، بایگانی یا حفظ اطلاعات به شکل کتبی یا الکترونیک/مغناطیسی.
 • جمع آوری، کدگذاری، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، حسابداری، یا بررسی صحت اطلاعات یا داده ها.
 • توسعه روابط کاری سازنده و تعاملی با دیگران و حفظ این رابطه ها در گذر زمان.
خانه I حقوقی I اعتبارات I گارانتی I مطبوعات I شرایط استفاده I حریم خصوصی I کوکی ها I نقشه سایت I تماس
Copyright © 2013-2014 Adder Hill. All rights reserved.