معرفی دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی اددرحیل با هدف تحقق ماموریت گروه تحقیقات اددرحیل و نهادهای وابسته به آن، گزارش های بیطرفانه مقولات مورد توجه گروه اددرحیل و هواداران آن تهیه می کند.

دپارتمان حقوقی، یکی از بخش های شرکت است که به امور حقوقی مربوط به گروه اددرحیل، آژانس ها و توزیع کنندگان آن رسیدگی می کند. دپارتمان حقوقی همگام با سایر دپارتمان های اددرحیل در راستای حل و فصل دغدغه های حقوقی داخلی و خارجی کسب و کار می کوشد و نهایت تلاش ما این است که گروه قادر به تداوم راه خود باشد و دچار مشکلات حقوقی نشود.

دپارتمان حقوقی سایر دپارتمان های شرکت را نیز از مشاوره های حقوقی خود بهره مند می سازد تا اطمینان حاصل کند که بهترین رویکردهای حقوقی در راستای اقدامات کسب و کاری اددرحیل اتخاذ شود. این دپارتمان به همه بخش ها در خصوص قانون اساسی و قوانین داخلی کشورها مشاوره می دهد و در صورت لزوم به حل و فصل امور حقوقی مناقشه برانگیز در حوزه های حقوق بین الملل، حقوق عمومی و حقوق خصوصی مبادرت می کند. در بسیاری موارد، دپارتمان حقوقی موظف به ارائه اطلاعات در قالب های کتبی و شفاهی به صورتی قابل فهم برای همه شرکا و کارکنان است. دپارتمان حقوقی باید با شرکا و مشتریان گروه، رابطه ای مستحکم برقرار کند.

تنظیم و ثبت قراردادهای بزرگ، توافقنامه ها و سایر مدارک حقوقی از مسئولیت های این دپارتمان است. در برخی موارد، دپارتمان حقوقی تدارک و نظارت بر بودجه های و هزینه های برخی پروژه ها را نیز بر عهده می گیرد.

کارکردها و وظایف دپارتمان حقوقی:

  • ارائه یاری موثر در تدارک نظرات، مطالعات، گزارش ها و تفاسیر حقوقی که هر از گاهی از سوی روسای دپارتمان های مختلف درخواست می شود.
  • نظارت بر مرور، مذاکره و پیش نویس قراردادهای بزرگ، مدارک حساس و سایر مستندات حقوقی که از سوی دپارتمان های عملیاتی درخواست می شود.
  • نظارت بر تحقیق و تحلیل حقوقی، تشخیص مقولات مهم و اطلاع رسانی به دپارتمان های عملیاتی در خصوص سنت های حقوقی نوظهور در آراء دادگاهی و ارائه مشاوره جهت اجتناب از فرایندهای قضایی غیرضروری و ...
  • خدمت رسانی به انواع هیئت های فعال، کمیته ها، گروه های ضربت و گروه های موقت و حل و فصل امور حقوقی مورد نیاز آنها در تنظیم سیاست هایشان؛
  • سپردن پرونده های قضایی به وکلای مختلف گروه با توجه به ماهیت و اهمیت پرونده ها.
  • نظارت بر دعواهای قضایی پرونده های جاری در دادگاه ها.
  • مشاوره در خصوص نوع فرجام خواهی ها در دیوان های عالی و موارد ترجیح درخواست غرامت نسبت به سایر چاره های حقوقی.
  • مشاوره در خصوص موارد حساس و نیازمند هشیاری و مراقبت ارجاع داده شده به شاخه حقوقی.
  • پردازش صورتحساب های وکلا و تعیین غرامت ها و توافق های مالی و ... با سایر وکلا
خانه I حقوقی I اعتبارات I گارانتی I مطبوعات I شرایط استفاده I حریم خصوصی I کوکی ها I نقشه سایت I تماس
Copyright © 2013-2014 Adder Hill. All rights reserved.